Ülnökválasztás

                                                                                 HIRDETMÉNY

Értesítem Bicske város lakosságát és a Bicskei Járásbíróság illetékességi területéhez tartozó települések lakosságát, hogy Magyarország Köztársasági elnöke a 2019. évi bírósági ülnökválasztás időpontját 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közötti időszakra tűzte ki.

A Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Járásbíróságra 6 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt választ.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Bicskei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve az önkormányzat honlapján (www.bicske.hu) tekinthető meg.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. pedagógus,
  2. pszichológus, vagy
  3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban személy vehet részt.

Az ülnököket a bíróság illetékeségi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és társadalmi szervezetek- kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

  1. pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
  2. nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § 859 bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölt a jelölésről írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia a büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró pedagógus ülnök jelölteknek be kell mutatniuk képesítésüket igazoló oklevelüket.

A jelöléshez szükséges formanyomtatványok a Bicskei Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán beszerezhetők, illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról.

A hiánytalanul kitöltött formanyomtatványokat és az erkölcsi bizonyítványt 2019. április 8. napjáig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani az aljegyzőhöz.

Kérem a jelölő önkormányzatokat, polgárokat és szervezeteket, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel közvetlenül az aljegyzőhöz fordulni szíveskedjenek.

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző a 22/565-464 telefonszámon, a vandlikne.edit@bicske.hu e-mail címen, illetve személyesen a Bicskei Polgármesteri Hivatalban érhető el.

Bicske, 2019. március 26.

 

                                                     Pálffy Károly s.k.
                                                         polgármester

Letölthető dokumentumok: