Megkezdődött a város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a felülvizsgálata

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Bicske teljes közigazgatási területét érintően a településrendezési eszközök felülvizsgálata vált szükségessé, mert a Kormányrendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók.

Az új településrendezési eszközök a Kormányrendeletnek megfelelő településfejlesztési koncepció alapján kerülnek kidolgozásra.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum, melyben foglalt célok megvalósítását a településrendezési eszközök biztosítják.

A településfejlesztés és a településrendezés együttes célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

Cél továbbá, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének megfelelően a hatályos építésügyi jogszabályoknak megfelelő új helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet fogadjon el.

A készülő településfejlesztési koncepció tartalmát befolyásoló fejlesztési döntés az önkormányzat által elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia, melynek figyelembe vételével kívánja a képviselő-testület a település fejlesztés irányait és eszközrendszerét meghatározni.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 372/2017. (XII.13.) sz. határozatával döntött a településfejlesztési koncepció készítéséről és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelet alapján tájékoztatom az érdekelteket az eljárás megindításáról, valamint a tervezési folyamatba való betekintés, javaslattétel lehetőségéről.

Kérem, hogy esetleges észrevételeiket, javaslataikat névvel, címmel, telefonszámmal ellátva a rendezesiterv@bicske.hu e-mail címre vagy írásban hivatalunknak szíveskedjenek megküldeni!