Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

A bicskei Általános Iskola 2005. szeptember 1-jén vette fel a Csokonai Vitéz Mihály nevét.

Miért róla neveztük el iskolánkat?
Egy ilyen név történelmünk, múltunk tiszteletére nevel, a nemzeti érzést erősíti. A felvilágosodás korának kiemelkedő lírikusa kötődik településünkhöz. 1796-1798 között többször időzött Bicskén. Csokonai nevének választása azt is jelzi, hogy fontos a névadó lakóhelyünkhöz való kötődése. Kiváló iskolanév, mivel nagyon sokoldalú ember volt. Elsősorban költőként ismeri minden magyar ember, emellett azonban foglalkozott zenével, botanikával is.
Csokonait, mint diákot és tanárt is példaként tudjuk állítani tanítványaink elé. Nagy szorgalommal és kedvvel tanult, s már diákként is tanított alsóbb osztályokban.
Álljon itt két idézet a bőséges Csokonai-irodalomból annak igazolására, mennyire gazdag ez a költészet, s milyen értékes személyiség volt a költő.
 
„Káprázatosnak tűnő műveltségre tett szert. Hét nyelven ért, s járatos a világirodalomban és a természettudományban”
(Németh László)

„Kedves, üde lélek volt, alapjában a betű szerelmese, poéta doctus, mind végig tanuló, széles körű elméleti sok tudással.”
(Kosztolányi Dezső)

Hitvallásunk
Az iskolánk – meggyőződésünk szerint – csak akkor tudja betölteni hivatását, ha mindenek előtt a gyermekeinkre figyel, tehát gyermekközpontú.
Célunk: a gyermekben megtalálni és kibontakoztatni az értékeket. Úgy gondoljuk, hogy elsődlegesen a gyermekeknek, szülőknek tartozunk felelősséggel azért, hogy kiváló szolgáltatást nyújthassunk. Minden diákunknak lehetőséget adunk arra, hogy tehetségének megfelelően a lehető legtöbbet hozza ki magából. A nevelés mellett fontos célunk az, hogy a gyermeket megtanítsuk tanulni.
Olyan erkölcsi normákat, magatartásformákat szeretnénk közvetíteni, melyek segítik tanulóinkat a társas kapcsolatok kialakításában, a közösségbe való mind teljesebb beilleszkedésben, a minél önállóbb életvitel megteremtésében. Falaink között is otthonos, esztétikus környezet megteremtésére törekszünk.
Folyamatosan erősítjük az örök értékek megőrzését, különösen a tudás, a munka megbecsülését, erkölcsi értékek képviseletét, a nemzeti érzés kialakítását.

„Én azért szeretek iskolába járni, mert nem kell aludni,
és szeretek aranyalmát gyűjteni.”

Iskolaotthonos nevelés és oktatás
Iskolánkban az első négy évfolyamon a hagyományos napköziotthonos forma mellett a közkedvelt iskolaotthonos rendszerben folyik a nevelés és az oktatás.
Ez a rendszer lehetőséget nyújt olyan napi- és hetirend kialakítására, mely nagymértékben alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz.
A legfontosabb, hogy a kisgyermek valóban kisgyermek lehessen, játsszon, énekeljen, sok-sok mesét hallgasson, érzelmi biztonságban érezze magát iskolánk falai között.

Az iskolaotthon előnyeinek tartjuk:
- hogy megkönnyíti az óvodából az iskolába való átmenetet
- széleskörű nevelési lehetőségeket ad
- lehetőséget ad fejlesztő pedagógus bevonásával folyamatos és azonnali segítségnyújtásra (pl.: lassan haladó v. betegség miatt lemaradó tanulók számára) és a tehetséges gyermekek fejlesztésére (pl.: versenyre való felkészítés)
- délelőtt és délután is vannak tanórák, köztük felkészülés, színes szabadidős és napközis foglalkozások, szakkörök
- otthon elvégzendő házi feladat csak a hét végén van, hét közben a tanítóval készítik el a leckét, vele tanulnak meg tanulni
- a harmadik évfolyam második felétől már naponta vihetnek haza felszerelést, előre szoktatva a 4. évfolyamtól kezdődő és a felső tagozaton teljessé váló szaktanári rendszerhez.

Iskolánkban a 2. évfolyam tanterv szerinti úszásoktatáson vesz részt Tatabányán. Alsós tanulóinknak több mint 10 éve folyamatosan szervezünk nagysikerű Erdei Iskolákat a Vértes-hegységben és a Balaton partján.

Emeltszintű matematika oktatás
4. osztálytól az emeltszintű matematika oktatását úgy biztosítjuk, hogy a 3. évfolyam osztályait nem bontjuk, „válogatjuk”, nem alakítunk ki új osztályközösségeket! A tanulócsoportok átszervezésére kizárólag a matematikaórák során kerül sor.
Felső tagozaton a matematika tantárgyat nívócsoportos oktatás keretében tanulják a gyermekek. E módszer során az egy évfolyamba járó tanulók az említett tantárgyat az osztálytól eltérő, különböző szintű, közelítően egyforma teljesítményre képes csoportban tanulják. A tanulók szintek szerinti differenciálása a szaktárgyi teljesítmény optimális fejlesztését célozza. Mindegyik csoport tananyagának, követelményeinek tartalmaznia kell egy közös magot, melynek elsajátítása minden tanuló számára kötelező. A közös tananyag elsajátítása a különböző csoportokban különböző idő alatt történik. Az emeltszintű csoportban gyorsabban haladnak, így számukra mód nyílik további ismeretek feldolgozására, a készségek és jártasságok magasabb szintű kialakítására is (tehetséggondozás). A két normál csoportban lassabban haladva, sok gyakorlással a törzsanyagot tanítjuk, s lehetőséget biztosítunk a folyamatos felzárkóztatásra. Az egységes tananyag és követelmények teremtik meg az alapját a csoportok közötti átjárhatóságnak, amit a szaktanár, a gyermek vagy a szülő kezdeményezhet.
Meggyőződésünk, hogy ez a képzési mód a gyermekek képesség szerinti differenciálásának leghumánusabb formája.
 
Számítástechnika oktatás
Az emeltszintű matematika oktatástól elválaszthatatlan a magas színvonalú számítástechnikai-informatikai képzés. A tanítás három szervezeti formában történik. Egyrészt nyitott számítástechnikai foglalkozásokat szervezünk alsó tagozatos tanulóinknak, másrészt 3-6. évfolyamon szakköri szinten, a 7-8. évfolyamon tantárgyi keretben folyik az oktatás.
Az informatikai eszközöket tekintve iskolánk jól felszerelt, 16+1 ill. 10+1 gépes helyi hálózattal rendelkezünk, mely teljes mértékben alkalmas a tanulási-tanítási folyamat végrehajtására. Belső hálózatunk további fejlesztése lehetővé tette, hogy az iskolai könyvtár is bekapcsolódjon a tanulási folyamatba, ezzel is segíti tanulóink, pedagógusaink munkáját. Céltudatosan törekszünk a folyamatos szoftverfejlesztésre, tantárgyi oktatóprogramok beszerzésére, alkalmazására. Intézményünk valamennyi számítógépén – így természetesen az informatikai oktatóteremben is – korlátlanul rendelkezésre áll az Internet hozzáférés, tartalmát tekintve ellenőrzött módon, felügyelet mellett.

Idegen nyelvek oktatása
Intézményünkben az angol illetve a német nyelvek oktatására van lehetőség a negyedik osztálytól, heti három órában, szükség szerint csoportbontásban. Folyamatosan lehetőséget tudunk biztosítani mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra. Szakköri szintű nyelvtanulási lehetőség is rendelkezésére áll tanulóinknak.

Tanórán kívüli foglalkozások
A szabadidő hasznos eltöltésére délutánonként igény szerint számos lehetőség kínálkozik. Alsó tagozaton a sportfoglalkozások mellett túraszakkör, báb, angol, számítástechnika, német, kézimunka, népi játékok, matematika foglalkozások; a felső tagozaton a sportfoglalkozások mellett énekkar, tini klub, történelem, kézilabda, fizika, kémia, matematika, kézműves és számítástechnika szakkör várja az érdeklődő, tehetséges diákjainkat.

Iskolai könyvtár
Az iskolai könyvtár az ismeretszerzés egyik fontos lelőhelye. A tanulási-, képesség- és készségfejlesztési folyamat szerves része, az e folyamatban résztvevő pedagógus és tanuló közös munkahelye.
Könyvtárunk mintegy 22500 kötetével, jelentős videó-, CD-tárával, tartós tankönyveivel az iskolában folyó munka segítője és színtere. A dokumentumok nagy része kölcsönözhető, de jelentős a helyben használható állomány. Az önálló tanulást, az önművelést, a szabadidős tevékenységet az egyéni igényeknek megfelelően biztosítja az iskola keretein belül. Versenyek, vetélkedők szervezésével; csoportos foglalkozások, könyvtárbemutatók, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások keretében megtanítja a tanulóknak az információszerzés lehetőségeit.
A könyvtár munkáját korszerű multimédiás számítógépek is segítik korlátlan Internet hozzáféréssel. Könyvtárunk, heti 20 órában, minden tanítási napon nyitva tart.

Kapcsolattartás a szülőkkel
Hitünk szerint az iskolai élet során a tanulók, a szülők, a pedagógusok elvárásai, igényei egymástól elválaszthatatlanok. Ennek keretében folyamatos kapcsolatot tartunk egymással (nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek, közös kirándulások stb.). A tanulót és a tanuló szüleit a gyermek fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztályfőnökök és a szaktanárok rendszeresen tájékoztatják. A tanulók kéréseire, véleményére, javaslataira mindvégig nyitottak vagyunk.

Nemzetközi kapcsolataink
Nemzetközi kapcsolataink kiterjedtek: a németországi Altshausen és az erdélyi Réty iskolájával testvériskolai kapcsolatban vagyunk. Tanulóink 1993. illetve 2004. óta folyamatosan cseretáborozásokon, „erdei iskolában” vesznek részt, megismerik egymás hazáját, települését, életét. E mellett szakmai együttműködés révén ismerjük meg oktatási rendszereink, intézményeink munkáját, gondjait és örömeit.

További információt az intézményről a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartó programjával találhat

Elérhetőségek
Felső tagozat
2060 Bicske, Szent István út 42.
06-22-412-836
titkarsag@csokonaialtisk.hu
Alsó tagozat
2060 Bicske, Prohászka u. 3.
06-22-412-803
prohaszka@csokonaialtisk.hu