Fennmaradási engedély

1. Milyen esetben lehet, és ki kérhet fennmaradási engedélyt?

Fennmaradási engedély kérhető, ha

az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenységet

– engedély nélkül,

– engedélyt_l eltér_en

– az engedély joger_ssé válása nélkül – kivéve, ha a döntés fellebbezésre

tekintet nélkül végrehajthatóvá válik –,

– a joger_s engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére

(együtt: jogszer_tlenül),

– szakszer_tlenül

o az építésügyi hatósági engedély nélkül végezhet_ építési tevékenységet

szakszer_tlenül (az országos építési követelmények, településrendezési tervek,

valamint a helyi építési szabályzat megsértésével végzett építési tevékenység)

végezték.

• A fennmaradási engedély iránti kérelmet az építtet_ vagy a tulajdonos nyújthat be.

• A fennmaradási engedély iránti kérelemben

o a jogszer_tlenül vagy szakszer_tlenül megépített építmény továbbépítésére, vagy

használatbavételére,

o az országos építési követelményekt_l eltér_ m_szaki megoldás engedélyezésére,

valamint

o a m_emlékileg védett építmény esetén, az örökségvédelmi engedélyre

irányuló kérelem is el_terjeszthet_.

• Speciális eset

A nem engedélyhez, hanem a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételéhez

kötött bontási tevékenység esete, amikor is a bontási tevékenységet

- tudomásul-vétel nélkül, vagy

- tudomásul-vételt_l eltér_en

végezték, a jogszer_tlen bontási tevékenységre a hatóság általi tudomásul-vétel

kérhet_.

Amennyiben a jogszer_tlen bontási tevékenység tudomásul-vételét nem kérelmezik,

abban az esetben a hatóság hivatalból intézkedik.

Ebben az esetben az építésügyi hatóság az eljárást a fennmaradási engedélyezési

eljárás szabályainak alkalmazásával folytatja le.

• A kérelem elektronikusan és papír alapon is el_terjeszthet_.

2. Mit kell, illetve mit lehet a kérelemhez mellékelni?

A kérelemhez a tartalmától függ_en mellékelni kell:

• jogszabályban el_írt esetekben

Zárás dátuma: 2014. április 10.

Fennmaradási engedélyezési eljárás 2 / 7

o a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy

o a településrendezési és építészeti-m_szaki tervtanácsokról szóló

252/2006.(XII.7.) Korm.rendeletben el_írt esetekben az építészeti-m_szaki

tervtanács szakmai véleményét,

• a 300 m2-nél nagyobb alapterület_ kereskedelmi építmény létesítése esetén a

kereskedelemért felel_s miniszteri felmentést,

• az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

• adathordozón (CD, DVD stb) vagy az ÉTDR-be történ_ feltöltéssel

o az építészeti-m_szaki tervez_ által elkészített az építésügyi és építésfelügyeleti

hatósági eljárásokról és ellen_rzésekr_l, valamint az építésügyi hatósági

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében

meghatározott tartalmú építészeti-m_szaki dokumentációt,

o ha a kérelem benyújtásakor el_zetes szakhatósági állásfoglalás nem áll

rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges az építésügyi és

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen_rzésekr_l, valamint az

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5.

mellékletében meghatározott tartalmú, a szakhatósági állásfoglalás

kialakításához szükséges dokumentációt.

A kérelemhez mellékelni lehet:

• az érintett szakhatóság el_zetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR

igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt

építészeti-m_szaki dokumentációt,

• nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs ellenérdek_ ügyfél az eljárásban:

o az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység

végzéséhez történ_, az építészeti-m_szaki dokumentáció ismeretében tett és az

abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erej_ magánokiratba

foglalt nyilatkozatát, illetve

o az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó

nyilatkozatát,

• a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben a

joger_s környezetvédelmi vagy joger_s egységes környezethasználati engedélyt –

kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –, illetve az el_zetes

vizsgálati eljárást lezáró határozatot, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés

esetén az összes szakaszra együttesen,

• az erd_r_l, az erd_ védelmér_l és az erd_gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.

törvény szerinti erd_terület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélyét –

kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –,

• a term_föld védelmér_l szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a term_föld

igénybevétele esetén a term_föld végleges más célú hasznosításának engedélyezésér_l

szóló joger_s hatósági határozatot – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban

került kiadásra –,

Zárás dátuma: 2014. április 10.

Fennmaradási engedélyezési eljárás 3 / 7

• a természet védelmér_l szóló 1996. évi LIII. évi törvényben meghatározott esetekben a

természetvédelmi hatóság engedélyét,

Amennyiben építtet_ az el_z_ekben felsorolt hatósági engedélyek meglétér_l a

kérelmében – az iktatószám megjelölésével – csak nyilatkozik, akkor ezen engedélyeket

az építésügyi hatóság belföldi jogsegély keretében szerzi be a hatóságoktól.

3. Mikor kell az eljárásba szakhatóságot bevonni?

• az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen_rzésekr_l, valamint az

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben

meghatározott feltételek fennállása esetén az ott megjelölt szakkérdésben a 6.

melléklet szerinti hatóságot szakhatóságként kell bevonni a fennmaradási

engedélyezési eljárásba.

• A szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság elektronikus

úton keresi meg szakhatóságot:

o hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követ_en

haladéktalanul, de legkés_bb 5 napon belül,

o hiányzó szakhatósági dokumentáció esetén a hiánypótlást követ_en haladéktalanul,

de legkés_bb 3 napon belül.

• Ha a fennmaradási engedély iránti kérelemhez az építtet_ az el_zetes szakhatósági

állásfoglalást mellékelte, valamint az építésügyi hatóság azt az eljárásban elfogadja, a

szakhatóság megkeresése mell_zhet_.

• El_zetes szakhatósági állásfoglalás a kérelem benyújtása el_tt elektronikusan - az

ÉTDR-ben a gy_jt_tárhely használatával -, vagy papír alapon közvetlenül az érintett

hatóságtól kérhet_.

4. Mennyi az eljárás illetéke?

A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékét, az illetékekr_l szóló 1990. évi XCIII.

törvény Melléklete XV. fejezetének 2013. január 1-vel hatályos szabályai szerint kell

megfizetni.

5. Mennyi az ügyintézési határid_

A fennmaradási engedélyezési eljárásban az építésügyi hatóság az érdemi döntést

• ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a

kérelem elbírálásához szükséges hat hónapnál nem régebbi el_zetes szakhatósági

állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától számított 15 napon belül

• ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot be kell vonni, az utolsó pótolt

dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezését_l számított 15 napon belül

hozza meg.

6. Az eljárás egyéb szabályai

Zárás dátuma: 2014. április 10.

Fennmaradási engedélyezési eljárás 4 / 7

• Az építésügyi hatóság az ügyintézést elektronikus úton végzi.

• Az építésügyi hatóság és a társhatóságok egymással elektronikusan tartják a

kapcsolatot, míg a hatóság az ügyféllel a rendelkezésének megfelel_en.

• Az eljárás megindulásáról és f_bb ismérveir_l az építésügyi hatóság az ÉTDR

általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhet_ módon tájékoztatást ad.

• Az eljárás megindulásáról az építésügyi hatóság az építtet_t – a kapcsolattartás

módjára megjelölt rendelkezésének megfelel_en – a megindulástól számított 3 napon

belül értesíti.

• Az építésügyi hatóság a döntése meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében

helyszíni szemlét tart. A helyszíni szemlér_l, annak idejér_l szóló tájékoztatást a

hatóságnak már az eljárás megindulásáról szóló értesítésben meg kell tennie.

• Az építésügyi hatóság a helyszíni szemléjén tapasztaltakról (különösen az építmény,

építményrész készültségi fokáról) feljegyzést vagy jegyz_könyvet és a helyszínr_l

annak környezetér_l dátummal ellátott fényképfelvételt készít.

• Az eljárás megindulását követ_en a hatóság ellen_rzi, hogy a kérelem és mellékletei

megfelelnek-e az el_írt követelményeknek. Amennyiben a kérelem hiányos öt napon

belül, legfeljebb húsz napos teljesítési határid_ kit_zésével hiánypótlásra hívja fel az

építtet_t.

• Kivételes esetekben az els_ hiánypótlási felhívás teljesítését követ_en, a tényállás

tisztázása során felmerült új tényre való tekintettel, három napon belül ismételten

hiánypótlási felhívást bocsáthat ki a hatóság. A hiánypótlásra adható id_ ebben az

esetben is legfeljebb húsz nap lehet.

• Építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az építési

tevékenység engedélyezését a települési önkormányzat polgármestere településképi

véleményében nem javasolta.

• Az építésügyi hatóság az eljárás során hozott érdemi döntésben

o elrendeli a jogszer_tlenül vagy szakszer_tlenül megépített építmény, építményrész

bontását, vagy a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését, ha

– az építtet_ a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a megadott határid_n belül

nem teljesíti,

– az építmény, építményrész fennmaradása nem engedélyezhet_.

o engedélyezi a jogszer_tlenül vagy szakszer_tlenül megépített építmény,

építményrész fennmaradását, ha

– az építési engedélyezéshez el_írt és az egyéb jogszabályokban

meghatározott m_szaki és egyéb feltételek teljesülnek,

– az építmény, építményrész átalakítással, visszabontással vagy egyéb

módon szabályossá tehet_,

– azt a m_emléki védett érték meg_rzése kívánja, vagy

– a szabálytalanság közérdeket nem sért, vagy az érdeksérelem a hatóság

által meghatározott határid_n belül elhárítható,

egyben rendelkezik

Zárás dátuma: 2014. április 10.

Fennmaradási engedélyezési eljárás 5 / 7

– az építmény használatbavételi engedélyének megadásáról, ha azt a

rendeltetésszer_, biztonságos használatra alkalmas módon megépítették és

a fennmaradó munkálatok nem építési engedélyhez kötöttek,

– kérelem esetén az építmény, építményrész továbbépítési engedélyének

megadásáról, ha az a rendeltetésszer_, biztonságos használatra még nem

alkalmas és a fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyhez

kötöttek,

– kérelem esetén az országos építési követelményekt_l való eltérés

engedélyének megadásáról,

– m_emlék esetén kérelemre az örökségvédelmi engedély megadásáról,

o tudomásul veszi a bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül, illetve

attól eltér_en végzett bontási tevékenységet.

• A fennmaradási engedély megadásával, illetve a jogszer_tlen bontási tevékenység

végzésének tudomásulvételével egyidej_leg az építésügyi hatóság a döntésben

építésügyi bírságot szab ki.

• Az építésügyi bírság megfizetése abban az esetben engedhet_ el, ha a jogszer_tlen

vagy szakszer_tlen állapotot a bírság befizetésének határidején belül megszüntetik.

• A szabályossá tételi vagy bontási kötelezettség teljesítésének határideje, a döntés

joger_ssé és végrehajthatóvá válásától számított legfeljebb 6 hónap lehet, mely

határid_ a kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal

meghosszabbítható.

7. Ki értesül a döntésr_l, a döntés joger_re emelkedésér_l?

• A fennmaradási engedély, illetve a jogszer_tlen bontási tevékenység tudomásul vétele

iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhet_.

• A döntést közölni kell

o ügyféli min_ségben (az értesítettek körének feltüntetésével) az építtet_vel vagy

meghatalmazottjával, az építési tevékenységgel érintett telek, építmény,

építményrész tulajdonosával, azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba

ügyfélként bevont,

o tájékoztatásul azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre

vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem

rendelkezik, valamint az építési tevékenység helye szerinti települési

önkormányzat polgármesterével,

o azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági állásfoglalást adott.

• A joger_s döntést - a tartalmától függ_en - közölni kell

o az építtet_vel vagy meghatalmazottjával,

o az építésfelügyeleti hatósággal,

o az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi felügyel_séggel, valamint a

területi vízügyi hatósággal, ha az eljárás környezetvédelmi vagy egységes

környezethasználati engedély köteles építményre vonatkozott, bontási tevékenység

esetén,

Zárás dátuma: 2014. április 10.

Fennmaradási engedélyezési eljárás 6 / 7

o a f_városi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyel_ségével, ha az

építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet tartalmaz,

o az ingatlan-nyilvántartást vezet_ els_fokú ingatlanügyi hatósággal.

8. Az engedély feltételei, és azok teljesítése

• Amennyiben a fennmaradási és továbbépítési engedély szabályossá tételi vagy bontási

kötelezettséget tartalmaz, az építményrész továbbépítése csak a kötelezettség

teljesítése után folytatható.

• A fennmaradási engedélyezési eljárásban hozott döntés a tartalmától függ_en

tartalmazza az építési, a használatbavételi, az országos építési követelményekt_l való

eltérés engedélyezési eljárásban hozott döntés feltételeit.

9. Az engedély hatálya, a hatályának meghosszabbítása

• A fennmaradási egyben használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos.

• A fennmaradási és továbbépítési engedély – az építési engedély hatályának

megfelel_en:

o a joger_ssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos,

kivéve, ha

– a hatályossága alatt az építtet_ kezdeményezte a hosszabbítást és az építési

engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy

– az építési tevékenységet a hatályossága alatt (az építési naplóval igazoltan)

megkezdték és az építési tevékenység megkezdését_l számított öt éven

belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy

használatbavétel tudomásul vételére alkalmassá válik.

• A fennmaradási és továbbépítési engedély hatálya kérelemre – a továbbépítés

megkezdése el_tt és a megkezdett építési tevékenység esetén egyszer, egy évvel

meghosszabbítható.

• A fennmaradási és továbbépítési engedély hatályát az építésügyi hatóság

meghosszabbítja

o a továbbépítés megkezdése el_tt, ha az engedély megadásakor hatályos

jogszabályok

– nem változtak meg, vagy

– megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem

érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabályváltozásból ered_ újabb

követelmények – kivéve, ha azok tartalma építési engedélyhez kötött

építési tevékenységet érint – az engedély feltételeként el_írva teljesíthet_k,

o a megkezdett építési tevékenység esetén, ha az engedély megadásakor hatályos

jogszabályok

– megváltoztak, de az engedélyezett építési tevékenység legalább

szerkezetkész vagy azt meghaladó állapotban van, az elkészült építmény,

építményrész szabályos, valamint az engedélyezési záradékkal ellátott

Építéshatósági csoport tagjai
Druzsin László
Műszaki Irodavezető
druzsin.laszlo@bicske.hu