FÖLDTULAJDONOSI NYILATKOZAT

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29. napján megtartott képviselő testületi ülésén elfogadta a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), melyet a Képviselő-testület 9/2017. (III.29.) számú önkormányzati rendeletével módosított.

A Rendelet szerint a mezőőri járulék megállapítása a földtulajdonos nyilatkozata alapján történik.

Bicske Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A termőföldek naponkénti és rendszeres bejárásával megbízott mezőőrök szolgálatba állítása a földhasználók által termelt termények, termékek és eszközök megóvását biztosítja. Célja, hogy az elkövetett esetek tetten érhetőek, felderíthetőek legyenek, a szolgálat működése járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez.

A rendelet területi hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre, ide nem értve erdőt, halastavat.

A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki az (1) bekezdésben meghatározott terület földhasználója, ha az ismeretlen, a tulajdonosa.

A rendelet alkalmazása szempontjából termőföld a föld fekvésétől (külterület, zártkert) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

A mezőőri járulék mértéke egy naptári évben minden megkezdett hektáronként 500 Ft.

A mezőőri járulékot a kerekítés szabályai szerint földhasználóként, amennyiben az ismeretlen, tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

A mezőőri járulék megállapítása a földhasználó, amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos nyilatkozata alapján történik, amit az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartás adatai, illetve a mezőőrök helyszíni felmérése alapján ellenőriz.

Amennyiben a bejelentett adatokban változás történik, új nyilatkozatot kell benyújtani a változást követő év január 31. napjáig az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal.

A mezőőri járulékot évente két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell átutalással az önkormányzat e célra szolgáló 50420410-10000300 mezőőri járulék bevételi számlájára vagy készpénz átutalási megbízással (sárga csekk) postai úton megfizetni.

A mezőőri járulék megfizetésére, amennyiben a földrészletnek több tulajdonosa van, az a kötelezett, aki a földrészletet használja, amennyiben a használó ismeretlen, úgy a tulajdoni hányad arányában a tulajdonosoknak áll fenn fizetési kötelezettsége.

A mezőőri járulék fizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján a használója, ennek hiányában tulajdonosa.

A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a kötelezett használati joga, amennyiben az ismeretlen, tulajdonjoga megszűnik.

A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozások szabályai szerint kell behajtani, amiről a jegyző intézkedik.

A földtulajdonosi nyilatkozatot olvashatóan és pontosan kitöltve, aláírva postai úton vagy e-mailben az ado@bicske.hu címre kell visszaküldeni.

A nyilatkozat szükség esetén fénymásolható, illetve a www.bicske.hu honlapról letölthető!

A nyilatkozat elmulasztása mulasztási bírságot vonhat maga után!

Kapcsolódó jogszabályok:

 

  • 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
  • 356/2007. Kormány rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
  • 17/2016. Bicske Város önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
CsatolmányMéret
PDF icon foldtulajdonosi_nyilatkozat_2017.pdf321.66 KB
Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Vállalkozások adótartozásának behajtása, Vállalkozások fizetési könnyítési kérelme
06-20/455-8958, 06-22/565-464/19
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Fizetési könnyítési kérelem
06-22-565-464/27
ado@bicske.hu
Simonné Támadi Szilvia
Adók módjára behajtandó köztartozások, Termőföld bérbeadás szja, Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Magánszemélyek adótartozásainak behajtása, fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/35
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Építményadó (A-K), Adó- és értékbizonyítvány, Desztilláló berendezés bejelentése, Fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/11
ado@bicske.hu