Használatbavétel tudomásulvétele

Zárás dátuma: 2014. április 10.
Használatbavételi tudomásulvételi eljárás 1 / 3
Lakossági tájékoztató
a használatbavétel tudomásulvételi eljárás szabályairól
1.) Milyen esetben, illetve mikor kell a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet
benyújtani?
• Tudomásulvétellel vehet használatba az építési engedélyhez kötött építmény,
építményrész, építési tevékenység, ha
o annak az építési engedélyezési eljárásában a jogszabály szakhatósági
közremködést nem ír el,
o annak az építési engedélyezési eljárásában bevont szakhatóság az
állásfoglalásában az engedély megadásához kikötés illetve feltétel nélkül
hozzájárult,
o az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektl újabb hatósági
engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel eltértek, és az eltérés
amennyiben az építési engedélyezési eljárásban szakhatósági közremködés
volt, a szakhatósági kikötés illetve feltétel nélküli állásfoglalását nem érinti.
• A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtet nyújthatja be.
• A kérelmet – a használatbavétel eltt – az építmény rendeltetésszer és biztonságos
használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtet részére történ,
építési naplóban igazolt átadását követen, az építési engedély hatályossága alatt kell
benyújtani.
• A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papírformátumú
formanyomtatványon lehet benyújtani.
• Az építtet a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy
az építésügyi hatóság a tudomásulvételt foglalja írásba.
2.) Mit kell a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez csatolni?
A kérelemhez mellékelni kell:
• papír alapon vezetett építési napló esetében
o az építési napló összesít lapját,
o kitöltött statisztikai lapot,
• az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Új épület építése vagy meglév épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményez –
bvítése esetén a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot a kérelem
benyújtásával egyidejleg az Országos Építésügyi Nyilvántartásba elektronikusan fel kell
tölteni. Ennek hiánya esetén az építésügyi hatóság a tudomásulvételi eljárás lefolytatja és az
építtett kötelezi teljesítési határid megjelölésével a változási vázrajz OÉNY-be történ
feltöltésre.
3.) Mennyi az eljárás illetéke?
Zárás dátuma: 2014. április 10.
Használatbavételi tudomásulvételi eljárás 2 / 3
Az illetékekrl szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XV. fejezetének I. 10. pontja szerint
az építésügyi hatóságnál indított használatbavételi tudomásulvételi eljárás illetéke 10 000 Ft.
4.) Mit vizsgál a hatóság?
A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság
helyszíni szemlén tisztázza a tényállást – kivéve, ha a kérelem elbírálásához szükséges
információk dokumentumok a rendelkezésére állnak -, és meggyzdik arról, hogy
• az építési tevékenységet az építési engedélynek, módosított építési engedélynek és az
ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-mszaki dokumentációnak
megfelelen végezték-e el,
• a tapasztalt eltérések építésügyi hatósági engedélyhez kötött-e,
• az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelel és
biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
• az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, elírt követelményeknek
megfelel-e,
• az építési naplóban
o rendelkezésre áll-e a felels mszaki vezetnek az építési napló összesít lapján
tett nyilatkozata,
o az építési munkaterület építtet részére történ visszaadása megtörtént-e.
5.) Milyen esetekben hosszabbodik meg az ügyintézési határid?
• Az építésügyi hatóság az eljárás ügyintézési határidejét 60 nappal meghosszabbítja, ha
az eljárásban megállapítja, hogy az építési munkaterület visszaadása az építési
naplóban igazoltan nem történt meg és errl az építtett az ÉTDR-en keresztül értesíti.
• Az építésügyi hatóság az eljárás ügyintézési határidejének meghosszabbításáról az
eljárás megindulásától számított 10 napon belül az elektronikus építési naplóban
történ bejegyzéssel is tájékoztatást ad.
6.) Mikor vehet használatba az építmény, építményrész?
Az építmény, építményrész használatba vehet, ha azt az építésügyi hatóság hallgatással 15
nap elteltével tudomásul vette, egyidejleg határid megjelölésével az esetlegesen hiányzó
munkálatok elvégzésére kötelezi az építtett.
Ha az építési munkaterület visszaadása az építési naplóban igazoltan nem történt meg, de a
használatbavétel egyéb feltételei teljesültek, a 60. nap leteltével az építésügyi hatóság a
használatbavételt hallgatással tudomásul veszi. Amennyiben az építési munkaterület
visszaadása 60 napon belül az építési naplóban igazoltan megtörténik, az építésügyi hatóság a
tudomásra jutástól számított 5 nap elteltével veszi hallgatással tudomásul a használatbavételt.
7.)Mikor tiltja meg a hatóság az építmény, építményrész használatát?
Zárás dátuma: 2014. április 10.
Használatbavételi tudomásulvételi eljárás 3 / 3
Az építésügyi hatóság az építmény építményrész használatát az eljárás megindulásától
számított 10 napon belül megtiltja, ha
• a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a meghatározott
mellékleteket nem csatolták,
• az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszer és biztonságos használat
követelményeinek az építmény, építményrész nem felel meg, vagy
• megállapítja, hogy az építési engedélytl és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-mszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági
engedélyhez kötött.
8.) Ki értesül tiltás esetén a döntésrl?
A használatbavétel megtiltásáról szóló határozatot az építésügyi hatóság
• ügyféli minségben
o az építtetvel vagy meghatalmazottjával,
o az építési tevékenységgel érintett telek, építmény építményrész tulajdonosával, és
• az építési engedélyezési eljárásban részt vett hatósággal
közli. A határozat szóban nem közölhet.
9.) Mi a hatóság teendje az építmény, építményrész használatbavételének tudomásulvétele
esetén?
Az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvétele esetén, a hatályos földhivatali
záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követen
• ha az építtet a kérelem benyújtásával egyidben teljesítette a vázrajz feltöltését, a
használatbavétel tudomásulvételével egyidejleg,
• ha az építtet a hatósági kötelezésre teljesítette kötelezettségét
e tényrl és a használatbavétel tudomásulvételérl történ tájékoztatás érdekében végzéssel,
annak papír alapon történ megküldéssel hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint
illetékes els fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.

Építéshatósági csoport tagjai
Druzsin László
Műszaki Irodavezető
druzsin.laszlo@bicske.hu