Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető 5 %-os kedvezménnyel.

A talajterhelési díj alapja a fentieken felül csökkenthető, azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj mértéke: 1 200 Ft/m3.

Bicske város a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25) KvVM. rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni.

A fizetendő talajterhelési díj kiszámítása:

A díj számítás alapja (m3) * a köbméterenkénti díj * az érzékenységi szorzó = talajterhelési díj összege

Bejelentési, bevallási kötelezettség

A kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallást tennie, melyben az önadózás szabályai szerint megállapítja a fizetendő talajterhelési díj összegét.

A bevallási nyomtatványt az önkormányzati adóhatóság minden év március 15-ig megküldi az adózónak. A kiküldött nyomtatványon már szerepel a vízszolgáltató által igazolt, előző évi szolgáltatott vízmennyiség.

Mentesség a díj fizetése alól: a lakossági kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól, amennyiben a talajterhelési díj alapja nem haladja meg éves átlagban az 5 m3-t. 85 % kedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a szolgáltató által is elismert indokolt műszaki akadály miatt csak különösen nagy nehézség árán tudna a közcsatorna-hálózatra rácsatlakozni, vagy a település közúthálózatában jelentős kár keletkezne a rácsatlakozással.

Fizetési határidő és számlaszám

A talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-ig, a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a Bicske Város Önkormányzatának 50420410-10000434 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára.

Kapcsolódó jogszabályok

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

27/2004.(XII.25.) KVVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Vállalkozások adótartozásának behajtása, Vállalkozások fizetési könnyítési kérelme
06-20/455-8958, 06-22/565-464/19
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Fizetési könnyítési kérelem
06-22-565-464/27
ado@bicske.hu
Simonné Támadi Szilvia
Adók módjára behajtandó köztartozások, Termőföld bérbeadás szja, Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Magánszemélyek adótartozásainak behajtása, fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/35
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Építményadó (A-K), Adó- és értékbizonyítvány, Desztilláló berendezés bejelentése, Fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/11
ado@bicske.hu