Telepengedély

Ipari tevékenységet bejelentés alapján vagy telepengedély alapján lehet végezni. A telepengedély-köteles tevékenységek felsorolását az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza. E tevékenységeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

 

Az ügyfél a telepengedély-köteles ipari tevékenység megkezdését megelőzően köteles kérelmezni a telephelyen végezni kívánt tevékenység engedélyezését a jegyzőnél.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani.

A telepengedélyt a jegyző akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és a helyi építési szabályzatban meghatározott övezeti besorolás alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a jogszabályi előírásoknak. A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén - ideértve, ha a tevékenységet folytató a telepen korábban folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik engedély- vagy bejelentés-köteles ipari tevékenységet kíván folytatni - az új tevékenység tekintetében új bejelentés vagy új engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

A telep használatára jogosult személyében történő változás, jogutódlás esetén a tevékenységet az új jogosult köteles bejelenteni jogosultságának megfelelő igazolása mellett. Az új üzemeltető a telephelyen ugyanazt a tevékenységi kört folytathatja, mint az előző üzemeltető, változtatások nélkül, a korábbiakkal mindenben megegyező módon.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

 

Alkalmazott jogszabályok

 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet

 

Illetékesség

Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

 • kérelem formanyomtatvány a telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez
 • környezetvédelmi tervfejezet
 • a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a kérelem formanyomtatvány 4. pont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
 • közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)
 • igazgatási szolgáltatási díjnak készpénzben történő befizetéséről, illetve átutalási megbízással való teljesítéséről szóló bizonylat másolati példánya

Illeték, igazgatási szolgáltatási díj: Az ipari tevékenység bejelentése illetékmentes, a telepengedély esetében az igazgatási szolgáltatási díj 5.000,-Ft, melyet a Bicskei Polgármesteri Hivatal 50420410-10000128 számú számlájára fizethet meg.

Eljárás megindítása:

A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Bicske Város Jegyzőjéhez (címzett: Bicske Város Önkormányzata) kell benyújtani az ePapír üzenetküldő szolgáltatás segítségével vagy elektronikus űrlap kitöltésével az E-önkormányzat (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) portálon keresztül.

Ügyintézési határidő:

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap, az ipari tevékenység a bejelentést követően azonnal végezhető

Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu