Használatbavételi engedély

Zárás dátuma: 2014. április 10.
Használatbavételi engedélyezési eljárás 1 / 5
Lakossági tájékoztató
a használatbavételi engedélyezési eljárás szabályairól
1.) Milyen esetben illetve mikor kell az használatbavételi engedélyt kérni?
• Használatbavételi engedély alapján vehet használatba a rendeltetésszer és
biztonságos használatra alkalmas építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel
érintett építmény építményrész, ha
o memlék, vagy
o annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges
bevonni.
• A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtet – azaz akinek a nevére az
építési engedély szól - nyújthat be az építésügyi hatósághoz.
• A kérelmet – a használat megkezdése eltt – az építmény rendeltetésszer és
biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtet részére
történ az építési naplóban igazolt átadását követen, az építési engedély hatályossága
alatt kell benyújtani.
• Az építési engedély rendelkez része minden esetben tartalmazza, hogy az
engedélyezett építési tevékenységre használatbavételi engedélyt kell-e kérni. Az egy
telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több
építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet
használatbavételi engedélyt kérni.
• A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papírformátumú
formanyomtatványon lehet benyújtani.
2.) Mit kell a használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni?
A kérelemhez, a tartalmától függen mellékelni kell:
• papír alapon vezetett építési napló esetében
o az építési napló összesít lapját,
o kitöltött statisztikai lapot,
• a szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentációt,
• az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását,
• új épület építése vagy meglév épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást
eredményez – bvítése esetén a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási
vázrajzot. Amennyiben ez nem kerül becsatolásra, akkor az eljáró hatóság döntésében
határid megjelölésével benyújtásra kötelezi a kérelmezt.
A kérelemhez mellékelni lehet:
• az érintett szakhatóság elzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR
igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által
záradékolt építészeti-mszaki dokumentációt,
Zárás dátuma: 2014. április 10.
Használatbavételi engedélyezési eljárás 2 / 5
• nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs ellenérdek ügyfél az eljárásban:
o az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység
végzéséhez történ, az építészeti-mszaki dokumentáció ismeretében tett és
az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erej
magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve
o az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó
nyilatkozatát.
3.) Mikor kell szakhatóságot bevonni?
• Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési
engedélyhez a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az
építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektl eltértek és az eltérés a
szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.
• Az ügyfél elzetes szakhatósági állásfoglalást kérhet a használatbavételi engedély
iránti kérelme benyújtása eltt a szakhatóságtól. Ezt kérheti elektronikusan az ÉTDRben
a saját tárhelye használatával, vagy hagyományos módon, papír alapon
közvetlenül a szakhatóságtól. A beszerzett elzetes szakhatósági állásfoglalást minden
esetben elektronikus formában szükséges mellékelni a használatbavételi engedély
iránti kérelem benyújtásakor, annak érdekében, hogy azt az építésügyi hatóság az
eljárás során figyelembe vehesse.
• Ha elzetes szakhatósági állásfoglalást az építtet nem nyújt be, a szakhatósági
állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság elektronikus úton keresi meg
a szakhatóságot:
o hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követen
haladéktalanul, de legkésbb öt napon belül,
o hiányzó szakhatósági dokumentáció esetén a hiánypótlást követen
haladéktalanul, de legkésbb három napon belül.
4.) Mennyi az eljárás illetéke?
Az eljárás illetékét, az illetékekrl szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XV.
fejezete szerint kell megfizetni. Az illeték mértéke az építési engedélyezési eljárás
mértékével azonos.
5.) Mennyi az ügyintézési határid?
• Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyezési eljárásban az érdemi döntést
o az eljárás megindulásától számított 15 napon belül hozza meg, ha a kérelem
hiánytalan és a kérelem elbírálásához szükséges 6 hónapnál nem régebbi
elzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll,
Zárás dátuma: 2014. április 10.
Használatbavételi engedélyezési eljárás 3 / 5
o az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétl
számított 10 napon belül hozza meg, ha a kérelem hiányos vagy
szakhatóságot kell bevonni az eljárásba.
• Ha a használatbavételi engedély megkéréséhez az építési munkaterület visszaadása az
építési naplóban igazoltan nem történt meg, az építésügyi hatóság hatvan napos
határid megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtett és amennyiben
o az építtet a hiányt nem pótolja, az építésügyi hatóság a használatbavételt a
hatvanadik nap leteltét követ öt napon belül engedélyezi.
o az építtet a felhívásnak határidn belül eleget tett, az építésügyi hatóság a
használatbavételt a pótlást követ öt napon belül engedélyezi.
6.) Az engedélyezés egyéb szabályai
• A használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt benyújtható fennmaradási
engedély iránti kérelem (az engedély nélkül, vagy az engedélytl eltéren megépült
építményre vagy építményrészre).
• Az eljárás megindításáról értesítést nem bocsát ki az építésügyi hatóság.
• Az építésügyi hatóság, öt napon belül hiánypótlásra hívja fel az építtett, ha a kérelme
hiányos. Ha a pótolt mellékletek tartalma nem megfelel, és továbbra is hiányos,
akkor a hiánypótlást követen legkésbb három napon belül az építtett ismételten
hiánypótlásra hívja fel a hatóság. A hiánypótlásra legfeljebb húsz napos teljesítési
határid adható.
• A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság
köteles helyszíni szemlét tartani, arról feljegyzést vagy jegyzkönyvet és a helyszínrl
dátummal ellátott fényképfelvételt készíteni, ahol meggyzdik arról, hogy
o az építési tevékenységet az építési engedélynek, módosított építési
engedélynek és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészetim
szaki dokumentációnak megfelelen végezték-e el,
o a tapasztalt eltérés, építésügyi hatósági engedélyhez kötött-e, illetve
memlék esetén örökségvédelmi engedélyhez kötött-e,
o az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelel és
biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
o az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, elírt
követelményeknek megfelel-e,
o az építési engedélyben elírt szükséges járulékos építmények megvalósultake,
a felvonulási épület elbontásra került-e, a környezetrendezést elvégezték-e,
o a felels mszaki vezetnek az építipari kivitelezési tevékenységrl szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti nyilatkozata az építési
naplóban rendelkezésre áll-e,
o a fvállalkozó kivitelez az építési munkaterületet az építési naplóban
igazoltan visszaadta-e az építtetnek.
7.) Ki értesül a döntésrl, a döntés jogerre emelkedésérl?
Zárás dátuma: 2014. április 10.
Használatbavételi engedélyezési eljárás 4 / 5
• A használatbavételi engedély iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhet.
• A döntést közölni kell
o ügyfélként az építtetvel vagy meghatalmazottjával, az építési
tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával, azzal,
akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként bevont,
o tájékoztatásul azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági
állásfoglalást adott.
• A jogers döntést közölni kell az építtetvel vagy meghatalmazottjával, és az ingatlannyilvántartást
vezet els fokú ingatlanügyi hatósággal.
8.) Az engedély feltételei, és azok teljesítése
• A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az építmény az OTÉK-ban
meghatározott rendeltetésszer és biztonságos használat követelményeinek, az építési
engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-mszaki
dokumentációnak megfelel és
o az eltérések nem építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek,
o az eltérés memlék esetén a kulturális örökség védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek vagy további feltétel elírása mellett megfelel,
o a felels mszaki vezet nyilatkozata, az építési munkaterület visszaadása az
építési naplóban rendelkezésre áll – kivéve, ha az építési munkaterület
visszaadása a hiánypótlási felhívás ellenére, 60 napon belül sem valósul
meg.
• A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi engedélyezési eljárás
lefolytatását és a használatbavételi engedély kiadását nem akadályozza, azonban az
építésügyi hatóság a használatbavételi engedély rendelkez részében határid
megjelölésével kötelezi az építtett a változási vázrajz elektronikus feltöltésére.
• Ha a használatbavétel engedélyezésekor az építésügyi hatóság a rendeltetésszer és
biztonságos építményhasználatot nem gátló hiányosságokat tapasztal, a
használatbavételi engedélyt megadja és ezzel egyidejleg megfelel teljesítési határid
megjelölésével és a szankciók alkalmazására való figyelmeztetéssel kötelezi az
építtett a még fennálló hibák, hiányosságok megszüntetésére, vagy a kulturális
örökség védelme érdekében szükséges munkálatok elvégzésére.
• A döntés tájékoztatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az építtet, a
használatbavételi engedély kézhezvételét követ harminc napon belül (de legkésbb a
kikötések teljesítésekor) – jogszabályban meghatározott minség és mennyiség
hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni a keletkezett hulladékról az elírt
építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen
keletkezett hulladékról az elírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a
környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.
9.) Az engedély hatálya
Zárás dátuma: 2014. április 10.
Használatbavételi engedélyezési eljárás 5 / 5
A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos.

Építéshatósági csoport tagjai
Druzsin László
Műszaki Irodavezető
druzsin.laszlo@bicske.hu