Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

 

Polgármester, Alpolgármester
Bálint Istvánné
Polgármester
+36-22-565-464 /33
polgarmester@bicske.hu
Csörgöl Ákos
Alpolgármester
alpolgarmester@bicske.hu
Képviselő-testület tagjai
Balázs Péter
Képviselő-testület tagja, Humánerőforrások Bizottság tagja
balazspeter19840406@gmail.com
Bárányos József
Képviselő-testület tagja, Gazdálkodási Bizottság elnöke
jozsef.baranyos@gmail.com
Börcs Antal
Képviselő-testület tagja, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
borcs.antal@gmail.com
Csonka István
Képviselő-testületi tagja, Gazdálkodási Bizottság tagja
szervac2000@gmail.com
Dr. Bourgla Ossamah
Képviselő-testület tagja, Gazdálkodási Bizottság tagja
osama@t-online.hu
Dr. Lovasné Báder Katalin
Képviselő-testület tagja, Humánerőforrások Bizottság tagja
katya1121@gmail.com
Horváth János Koppány
Képviselő-testület tagja, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja
hjanoskoppany@gmail.com
Molnár Dániel
Képviselő-testületja tag, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja
daniel.molnaar@gmail.com
Németh Tibor
Képviselő-testület tagja, Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
nikoletta515@gmail.com
Sulyokné Guba Judit
Képviselő-testület tagja, Humán Erőforrások Bizottság elnöke
guba.jutka@freemail.hu
Képviselő-testületi ülések
Meghívó 2024-07-11
Meghívó 2024-06-27
Meghívó 2024-05-27